Twój koszyk

Jest pusty...

Jak zamówić ? |  Szukaj |  Publikacja sprawozdań |  Przykłady |  Co to jest Monitor B ? |  Uwagi prawne |  Kontakt

Liczba wydań Monitora B: 18125, Liczba sprawozdań finansowych: 104936, Aktualizacja: 2024-01-17   » Powiadom o nowych

Co to jest Monitor Polski B ?

Monitor Polski "B" to dziennik urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, w którym publikowane są sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości, ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców oraz inne akty prawne.

Monitor Polski B jest wydawany praktycznie codziennie przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenia i sprawozdania finansowe przedsiębiorców publikowane są w Monitorze Polskim odpłatnie.

Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe ?

Zasadniczo sprawozdanie finansowe spółki powinno składać się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdania finansowe jednostek, które podlegają corocznemu badaniu przez biegłego rewidenta, obejmują także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Jakie firmy podlegają obowiązkowi ogłaszaniu w Monitorze Polskim B ?

Badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu w Monitorze Polskim B podlegają roczne sprawozdania finansowe m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych oraz pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

Serwis internetowy MonitorB.pl zajmuje się przekształcaniem Monitora Polskiego B do wersji elektronicznej.