Twój koszyk

Jest pusty...

Jak zamówić ? |  Szukaj |  Publikacja sprawozdań |  Przykłady |  Co to jest Monitor B ? |  Uwagi prawne |  Kontakt

Liczba wydań Monitora B: 18125, Liczba sprawozdań finansowych: 104940, Aktualizacja: 2024-05-20   » Powiadom o nowych

Publikacja sprawozdań - obowiązek do dnia 31.12.2012r.

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszły w życie postanowienia ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378) – które zmieniają m.in. ustawę o rachunkowości.

Na mocy powyższej nowelizacji:
- zniesiony zostaje obowiązek ogłaszania sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B przez podmioty składające sprawozdania finansowe do sądu rejestrowego (m.in. spółki handlowe);
- likwidacji ulega z dniem 1 stycznia 2013 r. - Monitor Polski „B”.

Więcej informacji pod nr tel. 708 57 72 70 (opłata za min. połączenia: 3,66 zł z VAT)

Archiwalne nr Monitora Polskiego B można zamówić na stronie internetowej www.MonitorB.pl - wydania papierowe nie będą już dostępne.

Jakie firmy podlegały obowiązkowi ogłaszaniu w Monitorze Polskim B do dnia 31.12.2012r.?

Badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu w Monitorze Polskim B podlegają roczne sprawozdania finansowe m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych oraz pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

Wymogi dotyczące publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B:


1. Sprawozdania finansowe sporządzone za rok obrotowy lub okres
sprawozdawczy, składają do publikacji jednostki gospodarcze wymienione
w art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).

Art. 70 ww. ustawy określa dokumenty podlegające ogłoszeniu oraz termin, w którym kierownik jednostki jest zobowiązany do ich złożenia. Składane sprawozdania finansowe należy sporządzić zgodnie z przepisami art. 46, 47, 48, 48a, 48b, 50, 51, 52, 53 ustawy o rachunkowości.

2. W piśmie przewodnim należy podać:
3. Dokumenty finansowe mogą być sporządzone na dowolnych
wzorach, zgodnych z załącznikami do ustawy o rachunkowości.

4. Opinia biegłego rewidenta – czytelna kserokopia zawierająca dane
podmiotu badającego, datę wystawienia i podpis biegłego rewidenta.

5. Odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu
straty, zaopatrzone w datę podjęcia i podpis organu uprawnionego.

6. Dopuszcza się złożenie kserokopii dokumentów uwierzytelnionych
„za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną (czytelne stanowisko, imię i nazwisko).

7. Sprawozdania finansowe podpisuje zgodnie z art. 52 osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki
(jeżeli jest organ wieloosobowy, wszyscy członkowie organu).
Podpisy pod każdym dokumentem w pełnym brzmieniu.

8. Sprawozdania mogą być składane bezpośrednio w Monitorze Polskim B lub przesłane listem poleconym na adres:

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII
ZESPÓŁ MONITORA POLSKIEGO B

ul. Powsińska 69/71
02-903 Warszawa,
godziny otwarcia: 7.30-16.30

9. Sprawozdania nie czytelne albo nie spełniające wymogów ustawy
o rachunkowości będą zwracane w celu uzupełnienia.

10. Kompletne sprawozdanie zostanie wycenione zgodnie z zasadami kalkulacji wydawniczej (opłata za 1 stronę w 2012 r. wynosi - 792,28 zł brutto ), a wycena zostanie wysłana do adresata. Po dokonaniu wpłaty, czego potwierdzeniem będzie wystawiona faktura VAT, rozpoczną się prace związane z procesem wydawniczym.

11. Po wykonaniu usługi zostanie nieodpłatnie przesłany pocztą adresatowi egzemplarz okazowy Dziennika Urzędowego Monitor Polski B potwierdzający wykonanie usługi.

Informacje o publikacji sprawozdań, można uzyskać pod numerami telefonów: